Τι είναι ένας Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας

 
Οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί (clusters) αποτελούν μία από τις σημαντικότερες κατευθύνσεις της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν πόλους καινοτομίας στους οποίους συμμετέχουν επιχειρήσεις και οργανισμοί κάθε μεγέθους. Οι ΣΣΚ έχουν σχεδιαστεί για να τονώσουν την καινοτομική δραστηριότητα με την προώθηση, την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας, την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία δικτύων, στη διάδοση πληροφοριών και  στην ανάπτυξη.

Οι ΣΣΚ λειτουργούν σε διάφορα πεδία εφαρμογής περιλαμβάνοντας ενδεικτικά τους τομείς αγροτικής ανάπτυξης, τεχνολογιών πληροφορικής, βιοτεχνολογίας, περιβάλλοντος, τουρισμού, διαστημικής τεχνολογίας και άλλους. Με την σύμπραξη των μελών τους, τα clusters δημιουργούν μέγεθος που επιτρέπει την αναγνωρισιμότητά τους σε Εθνικό και Πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας έτσι αφενός την προσέλκυση ακόμη περισσότερων μελών (επιχειρήσεις και οργανισμοί) που μπορούν να αντλούν οφέλη μέσα από αυτά. Αφετέρου, αποτελούν μηχανισμό εξωστρέφειας με απώτερο στόχο την διάδοση των τεχνολογικών, επιστημονικών, καινοτομικών τους αποτελεσμάτων σε άλλες αγορές, ενέργειες οι οποίες είναι πολύ πιο δύσκολες και κοστοβόρες όταν εκτελούνται ατομικά από κάθε ένα οργανισμό.

Η διαμόρφωση ενός ΣΣΚ σε μια περιοχή αποτελεί κόμβο ανάπτυξης, προσέλκυσης επενδύσεων, ανάπτυξης της απασχόλησης και γενικά συμβάλλει στην ανάδειξη και οικονομική – κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι ωφελούμενοι φορείς από το eMT cluster

 • Πρόσβαση σε τεχνολογίες και καινοτομία που συμβάλλει στην βελτίωση λειτουργίας τους.
 • Ανεύρεση συμβούλων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας σε κάθε επίπεδο (διοίκηση, στελέχη, εργαζόμενοι).
 • Εξοικείωση με τις εφαρμογές στο κλάδο τους.
 • Αξιοποίηση της δυνατότητας του cluster για εξωστρέφεια.
 • Αξιοποίηση του cluster για συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις (κάθετη ανάπτυξη).
 • Συνεργασία με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες).
 • Εξοικείωση με την αγορά της Περιφέρειας και διευκόλυνση ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δράσεων.
 • Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας.
 • Συμμετοχή στις καινοτομικές/ερευνητικές δράσεις.
 • Συνεργασία για την ανεύρεση πεδίων εφαρμογών.
 • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς.
 • Συνεργασία ακαδημαϊκού χώρου και επιχειρήσεων.
 • Σημείο ανεύρεσης οριζόντιων δράσεων για τα μέλη τους (εκπαίδευση, τεχνολογίες, εφαρμογές) και αξιοποίηση της καινοτομίας.
 • Αξιοποίηση του cluster για εξωστρέφεια.
 • Υποστήριξη και Ανάδειξη του ρόλου του cluster στην προβολή και εξέλιξη των περιοχών τους (κοινωνικά, οικονομικά, τεχνολογικά).
 • Συμβολή στις αναπτυξιακές δράσεις και στρατηγική του Δήμου και της Περιφέρειας.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας - Αξιοποίηση του cluster για ανεύρεση εξειδικευμένων επιχειρήσεων και την αξιοποίηση προγραμμάτων.
 • Εξοικείωση με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.
 • Διακράτηση εργασιακού πληθυσμού.
 • Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
 • Εξέλιξη του περιβάλλοντος εργασίας.

Οι ωφελούμενοι φορείς από το eMT Cluster

 • Πρόσβαση σε τεχνολογίες και καινοτομία που συμβάλλει στην βελτίωση λειτουργίας τους.
 • Ανεύρεση συμβούλων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας σε κάθε επίπεδο (διοίκηση, στελέχη, εργαζόμενοι).
 • Εξοικείωση με τις εφαρμογές στο κλάδο τους.
 • Αξιοποίηση της δυνατότητας του cluster για εξωστρέφεια.
 • Αξιοποίηση του cluster για συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις (κάθετη ανάπτυξη).
 • Συνεργασία με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες)
 • Εξοικείωση με την αγορά της Περιφέρειας και διευκόλυνση ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δράσεων
 • Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας
 • Συμμετοχή στις καινοτομικές/ ερευνητικές δράσεις
 • Συνεργασία για την ανεύρεση πεδίων εφαρμογών
 • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς
 • Συνεργασία ακαδημαϊκού χώρου και επιχειρήσεων
 • Σημείο ανεύρεσης οριζόντιων δράσεων για τα μέλη τους (εκπαίδευση, τεχνολογίες, εφαρμογές) και αξιοποίηση της καινοτομίας.
 • Αξιοποίηση του Cluster για εξωστρέφεια.
 • Υποστήριξη και Ανάδειξη του ρόλου του Cluster στην προβολή και εξέλιξη των περιοχών τους (κοινωνικά, οικονομικά, τεχνολογικά).
 • Συμβολή στις αναπτυξιακές δράσεις και στρατηγική του Δήμου και της Περιφέρειας
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας - Αξιοποίηση του Cluster για ανεύρεση εξειδικευμένων επιχειρήσεων και την αξιοποίηση προγραμμάτων.
 • Εξοικείωση με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό
 • Διακράτηση εργασιακού πληθυσμού
 • Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας
 • Εξέλιξη του περιβάλλοντος εργασίας

Κατηγορίες Μελών

Τα μέλη του cluster διακρίνονται σε:

 1. Ενεργά μέλη. Τα ενεργά μέλη είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί που σχετίζονται με το αντικείμενο του cluster. Αφορά σε επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νέες) πληροφορικής και επικοινωνιών, ή τμήματα πληροφορικής άλλων οργανισμών, ή ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα. Είναι ισότιμα με όλα τα Ενεργά Μέλη.  Ως εκ τούτου συμμετέχουν σε καινοτομικές δράσεις και αποσκοπούν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που περιλαμβάνουν τις εξής:
  1. Υλοποίηση των καινοτομικών δράσεων σε τομείς Πληροφορικής.
  2. Δυνατότητα συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και διερεύνηση συνεργασιών για κοινή ανάπτυξη.
  3. Διαρκής προβολή σε κάθε επικοινωνιακό μέσο του eMT cluster.
  4. Προβολή των αναπτύξεων και των επιχειρήσεών τους μέσα από το eMT cluster. Οι ενέργειες προβολής περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση στο www.emtcluster.gr, την προβολή σε newsletters, την συμμετοχή σε συνέδρια, την προβολή των αποτελεσμάτων σε επικοινωνιακές δράσεις του eMT cluster στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  5. Πρόσβαση στην υπηρεσία υποστήριξης που παρέχει ο Φορέας Αρωγός για θέματα συνεργασιών, εγκατάστασης, προσέγγισης επιχειρήσεων που μπορούν να εφαρμόσουν τις αναπτύξεις του μέλους, πρόσβαση σε πιθανά ερευνητικά και χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
  6. Όλα τα πλεονεκτήματα των δύο κατηγοριών Υποστηρικτές και Παρατηρητές.

 2. Μέλη – χρήστες. Είναι επιχειρήσεις που μπορούν να λάβουν τα αποτελέσματα των αναπτύξεων των μελών και περιλαμβάνουν κάθε είδους επιχείρηση και οργανισμό (ιδιωτικός ή δημόσιος τομέας). Στην συγκεκριμένη κατηγορία παρέχονται οι εξής δυνατότητες:
  1. Δυνατότητα εφαρμογής συγκεκριμένων (μία ή περισσότερες) αναπτύξεων που γίνονται από τα μέλη, δοκιμαστικά, χωρίς κάποιο κόστος επένδυσης. Η συνεργασία μεταξύ ενός Ενεργού μέλους και ενός μέλους-χρήστη, συστήνεται από τον Φορέα Αρωγό, αλλά επιτυγχάνεται μόνο ύστερα από την συμφωνία μεταξύ τους.
  2. Διαρκής Προβολή της επιχείρησης σε όλες τις επικοινωνιακές δράσεις του eMT cluster, αναδεικνύοντας την πρωτοποριακή προσέγγισή της, συμπεριλαμβάνοντάς την σε επιμέρους σημαντικές δράσεις όπως η μείωση των εκπομπών CO2, στην εφαρμογή διαδικασιών ιχνηλάτησης, στην απλοποίηση των διαδικασιών κ.ο.κ.
  3. Προβολή και συμμετοχή σε συνέδρια με τα μειωμένα κόστη που επιτυγχάνει το eMT cluster.
  4. Πρόσβαση στην υπηρεσία εξυπηρέτησης που παρέχει ο Φορέας Αρωγός για θέματα συνεργασιών με Ενεργά Μέλη ή άλλα Μέλη-χρήστες και πρόσβαση σε πιθανά ερευνητικά και χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
    
 3. Υποστηρικτές. Οι Υποστηρικτές είναι Κλαδικοί Φορείς και επιχειρήσεις/οργανισμοί του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα που δεν συμμετέχουν ενεργά στις καινοτομικές αναπτύξεις του eMT cluster, αλλά συμβάλλουν στους σκοπούς του που περιλαμβάνουν τα εξής:
  1. Συμπεριλαμβάνουν την υποστήριξη τους στο eMT cluster  στο δικό τους επικοινωνιακό σχέδιο. Προβολή του eMT cluster και των αποτελεσμάτων του στο δικό τους κύκλο συνεργατών.
  2. Συμμετοχή σε δράσεις επικοινωνίας που διενεργεί το eMT cluster (είτε ψηφιακά είτε φυσικά).
  3. Προαιρετική παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών υποδομής που ενδιαφέρουν τα Μέλη έναντι συγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής ειδικά για το eMT cluster.
  4. Έχουν διαρκή προβολή στο website του eMT cluster.
  5. Έχουν την δυνατότητα να προβάλλουν δικές τους σημαντικές ανακοινώσεις στα μέσα επικοινωνίας του eMT cluster.
  6. Έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια του eMT cluster.
    
 4. Παρατηρητές. Οι παρατηρητές είναι οποιαδήποτε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που μπορεί να έχει πρόσβαση στα επικοινωνιακά μέσα του eMT cluster, μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις του και να ενημερωθούν για δράσεις που μπορούν να τους ενδιαφέρουν όπως είναι:
  1. Σεμινάρια που διοργανώνονται από το eMT cluster.
  2. Μεταφορά μιας ιδέας σε καινοτομία, ίδρυση επιχείρησης, συνεργασία με Ενεργά Μέλη.
  3. Οι Παρατηρητές δεν προβάλλονται στα μέσα επικοινωνίας του eMT cluster, αλλά συμπεριλαμβάνονται στο κύκλο ενημέρωσης για τις εξελίξεις του.

Όλα τα υποψήφια μέλη του eMT cluster θα πρέπει να αποδέχονται την πολιτική του eMT cluster όπως αυτή θα εξυπηρετείται από τον Φορέα Αρωγό και την Διοίκηση του cluster.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το eMT cluster εδώ. 

 

 

images/emt-icons-35-white.png  3ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας, ΤΚ
   67100, Ξάνθη
images/emt-icons-32-white.png  +30 25410 83370
images/emt-icons-33-white.png  info@emtcluster.gr

 

 
© 2024 Ten06
All Rights Reserved
icon

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/emtclust/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/Minifier.php on line 227