Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023 09:54

Το eMT cluster στην εκδήλωση "Καινοτομία και Τεχνολογίες στην Κυκλική Οικονομία"

Το eMT cluster, με Φορέα Αρωγό την ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διοργανώνει σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων στην Επιχειρηματική & την Εκπαίδευση – DigiT.DSS.Lab, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τις επιχειρήσεις - μέλη των cluster CirOWa και CHOICE PLUS, ενημερωτική εκδήλωση στην Αθήνα. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες συμμετοχής σε δράσεις Έρευνας και καινοτομίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 18.00 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Θηβών 250 και Πέτρου Ράλλη, στο Αιγάλεω.

Γνωρίστε τους διοργανωτές:

CirOWa Cluster

Η Αφοί Κομπατσιάρης ΑΕ – Αμάλθεια δημιούργησε το 2020 τον πρότυπο Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας (Cluster) με την επωνυμία CirOWa Cluster – (Circle Of Waste Cluster), στον οποίο συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων που προέρχονται από τις διαδικασίες παραγωγής τροφίμων.


Η δημιουργία και λειτουργία του cluster συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.


Στόχος του cluster είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων για την ανάπτυξη συστημάτων που θα δημιουργήσουν αξία στην αλυσίδα των αποβλήτων, μέσω αφενός της μείωσης του κόστους της διαχείρισης και επεξεργασίας τους και αφετέρου μέσω της εφαρμογής πρακτικών κυκλικής οικονομίας (π.χ. παραγωγή υποπροϊόντων και παραπροϊόντων προστιθέμενης αξίας όπως οργανικά λιπάσματα και βιοκαύσιμα).


Το CirOWa Cluster στοχεύει στο συντονισμό επιχειρήσεων για την ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών που ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Παρακολούθηση και διασφάλιση διαδικασιών που παράγουν απόβλητα, ώστε όλες οι λειτουργίες να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικές προς το περιβάλλον.
 2. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος κατηγοριοποίησης / χαρακτηρισμού αποβλήτων βάσει Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Ειδικότερα, τα εργαλεία και οι πρακτικές θα εστιάζουν στον έλεγχο και την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίδρασης των αποβλήτων μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προγραμμάτων διαχείρισης, που αφορούν στην ανακύκλωση υλικών (παραπροϊόντα) και στη μείωση αποβλήτων, (π.χ. τηγανέλαια, χαρτί αλουμίνιο, πλαστικό, toner, μπαταρίες, λάμπες κλπ).
 3. Β2Β ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διαχείριση των αποβλήτων, η οποία θα υποστηρίζει την αναγγελία ποσοτήτων αποβλήτων προς διάθεση, το κλείσιμο συμφωνιών διάθεσης των αποβλήτων, την ιχνηλάτηση της πορείας των αποβλήτων μέχρι και την πιθανή ανακύκλωσή τους, την παρακολούθηση της μεταφοράς τους σε πραγματικό χρόνο και την παρακολούθηση δεικτών απόδοσης των διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων σε επίπεδο μονάδας παραγόμενου αποβλήτου.
 4. Ανάπτυξη εφαρμογών Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) για την αυτόματη παρακολούθηση της εξέλιξης των όγκων των απορριμμάτων και της διαδικασίας μεταφοράς τους με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό της συλλογής και επεξεργασίας τους. Οι εφαρμογές θα συνδέονται με την Β2Β πλατφόρμα με χρήση API.
 5. Σύστημα MRP II για την αποδοτικότερη διαχείριση και επεξεργασία των παραγόμενων παραπροϊόντων και υποπροϊόντων.
 6. Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης της διαδικασίας διαχείρισης πρακτικών κυκλικής οικονομίας με χρήση του μοντέλου SCOR (circular SCOR)

Διαβάστε περισσότερα για τον Συνεργατικό Σχηματισμό CirOWa

CHOICE Cluster

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός CHOICE - Cooperation for & Harvesting from Open Innovation in Circular Economy: Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία, είναι μια Δράση Συντονισμού, Δικτύωσης & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στοχεύει στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.


Το CHOICE Cluster αναπτύχθηκε από την εταιρεία συμβούλων επιχειρηματικότητας & καινοτομίας PCM Σύμβουλοι Μεθόδων και Διαδικασιών ΕΠΕ, η οποία λειτουργεί ως Φορέας Αρωγός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις δράσεις του, αξιοποιεί διεθνώς καλές πρακτικές στο πεδίο της Ανοικτής Καινοτομίας και εστιάζει στην ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας.


Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας CHOICE είναι ο μόνος με έδρα την Περιφέρεια Πελοποννήσου που εστιάζει στο θεματικό άξονα Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη και ένας από του 35 που έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο.


Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας CHOICE υποστηρίζει 50 επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων της οικονομίας (αγροδιατροφή – βιομηχανία τροφίμων, συσκευασία, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες περιβάλλοντος, διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση, καθαρή ενέργεια & εξοικονόμηση) μέσα από διαφορετικές διαδρομές ανάπτυξης των ικανοτήτων καινοτομίας τους.

Διαβάστε περισσότερα για τον Συνεργατικό Σχηματισμό CHOICE

Επιπλέον, το CHOICE plus Συνεργασία Ανοικτής Καινοτομίας για την Κυκλική Οικονομία αποτελεί ένα ενιαίο έργο που συν διαμόρφωσαν ανεξάρτητες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας CHOICE. Το CHOICE Plus υποστηρίζει την βιομηχανική έρευνα που ενισχύει την ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας στην αλυσίδα αξίας του τροφίμου. Οι στόχοι του CHOICE Plus αφορούν την ανάπτυξη:

 • Ερευνητικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών κυκλικής οικονομίας
 • Διαδικασιών ανοιχτής καινοτομίας με στόχευση την ανάπτυξη καινοτομιών προϊόντων, διεργασιών, υπηρεσιών ή την ανάπτυξη καινοτόμων business models κυκλικής οικονομίας
 • Οδικών χαρτών (roadmaps) επιχειρηματικής ανάπτυξης για την κλιμάκωση παραγωγής/πωλήσεων

Το έργο υποστηρίζει μια σειρά από συνέργειες μεταξύ των επιχειρήσεων, με την οργάνωση του φυσικού αντικειμένου σε 4 Θεματικές Ομάδες:

 1. Κατηγοριοποίηση, χαρακτηρισμός, τυποποίηση παραγόμενου κόμποστ
 2. Παραγωγή βιοαερίου – Δοκιμές μιγμάτων υποστρωμάτων
 3. Υποστήριξη λήψης αποφάσεων για τη συγκέντρωση και μεταφορά αγροτικών και αγροτοβιομηχανικών υπολειμμάτων για την παραγωγή ζωοτροφών
 4. Διαχείριση πλαστικών συσκευασίας προϊόντων τροφίμων

που διασυνδέονται με μια οριζόντια θεματική: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και διείσδυση προϊόντων στην αγορά μέσω των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την αναγνώριση κατάλληλων συνεργασιών και το σχεδιασμό έργων (projects) ανοιχτής καινοτομίας που έχουν ξεκάθαρα αποτελέσματα για την επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα για τον Συνεργατικό Σχηματισμό Choice Plus

eMT cluster

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης, χρηματοδότησης και ψηφιακού μετασχηματισμού προς τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, τον δημόσιο τομέα, οργανισμούς και φορείς, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και στο ευρύ πελατολόγιό της περιλαμβάνονται επαγγελματίες και συλλογικότητες του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα. H ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης αξιοποιώντας το πρόγραμμα Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί Καινοτομίας στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους και την διαχείριση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας – ΓΓΕΚ), δημιούργησε το 2020 τον Συνεργατικό Συνεταιρισμό Καινοτομίας με την επωνυμία eMT cluster, του οποίου διατελεί Φορέας Αρωγός. Στον συνεργατικό σχηματισμό συμμετέχουν 15 τεχνολογικές επιχειρήσεις ως μέλη, 2 τεχνολογικές εταιρείες και 3 πανεπιστήμια ως υπεργολάβοι.


Το αντικείμενο του eMT cluster είναι η ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην αγροδιατροφή, τη μεταποίηση, τις έξυπνες πόλεις (smart cities) και τον τουρισμό, αλλά και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, με γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των μελών του και η προώθηση των πλεονεκτημάτων του ψηφιακού μετασχηματισμού ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτέλεσαν τον πρωταρχικό σκοπό του eMT cluster, με επιμέρους στόχους την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης κόστους, της ενίσχυσης εξωστρέφειας, της διακράτησης επιστημονικού και άλλου προσωπικού και την συνεπακόλουθη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.


Ήδη, μέσα από τις εργασίες των επιχειρήσεων μελών του, το eMT cluster έχει αναπτύξει καινοτομίες και εφαρμογές που περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Εργαλεία εύκολης αξιοποίησης της τεχνολογίας και εφαρμογής στις βασικές επιχειρησιακές δραστηριότητες. Σε αυτά περιλαμβάνονται:
  • Η metaplatform που αποτελεί ένα μηχανισμό ολοκληρωμένης ψηφιακής λειτουργίας για μία επιχείρηση, παρέχοντάς της ένα εργαλείο που διαλειτουργεί με υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης, συνδέει την διαχείριση παραγγελιών από πελάτες της με την κοστολόγηση, την διαθεσιμότητα της αποθήκης και προσφέρει μία συγκεντρωτική παρουσίαση τρίτων εφαρμογών, ώστε η επιχείρηση να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την λειτουργία της. (ΦΜ Επιχειρείν, Ten06 και υπεργολαβικά TrillionCode)
  • Universal API για την γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών διαλειτουργικότητας μεταξύ της metaplatform και τρίτων εφαρμογών. (Ten06)
  • Data driven site builder, που αποτελεί ένα μηχανισμό ανάπτυξης ενημερωτικών και εξειδικευμένων ιστοσελίδων (ειδικά για την διοργάνωση συναντήσεων και events) από το προσωπικό μιας επιχείρησης χωρίς να απαιτείται τεχνική γνώση. (ΦΜ Επιχειρείν)
  • Ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες cloud για να προσφέρει απλούστερη εμπειρία Cloud Hosting για εφαρμογές που χρειάζονται ευελιξία σε πόρους και υψηλή διαθεσιμότητα. (myip)
 • Ανάπτυξη λογισμικού ψηφιοποίησης προτύπων ISO και διαχείρισης των σχετικών διαδικασιών με κύρια εφαρμογή στο τομέα της Αγροδιατροφής. (AlphaPlan)
 • Ανάπτυξη πλατφόρμας edge AI με εφαρμογή στην έξυπνη βιομηχανία και γεωργία. Στηρίζεται σε ευφυΐα αιχμής για την εκπαίδευση εικόνων, αριθμών, τύπων κειμένου με κατάληξη σε συμπεράσματα όπως ανίχνευση, πρόβλεψη και ταξινόμηση. Αξιοποιεί τεχνολογίες deep learning όπως είναι η αναζήτηση νευρωνικής αρχιτεκτονικής, η ομοσπονδιακή, η μεταφορά και η ενεργή μάθηση. (Cogninn)
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών αξιολόγησης ψηφιακής ωριμότητας σε μία βιομηχανική μονάδα, προληπτική αναπλήρωση αποθεμάτων και διαλειτουργικότητα μεταξύ ετερογενών συστημάτων σε μία βιομηχανία. (SEEMS)
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για τον υπολογισμό του δυναμικού παραγωγής βιοαερίου και του κόστους κατασκευής τέτοιων εγκαταστάσεων για την επεξεργασία γεωργικών και ζωικών αποβλήτων.(Act4Energy)
 • Ανάπτυξη ενός μηχανισμού συγκέντρωσης δεδομένων από εφαρμογές (επιστημονικές, εργαστηριακές, πρακτικές), συσχέτισης με διαφορετικές καλλιέργειες και διάθεσης σε αγροτικές επιχειρήσεις και επιστήμονες, το οποίο θα αποτελεί ένα θησαυρό συσσωρευμένης και εξελισσόμενης πρακτικής και επιστημονικής γνώσης. (Lioncode)
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές υπολογισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την παραγωγή αγροτικών και άλλων προϊόντων σε συνδυασμό με τεχνολογίες αξιολόγησης της παραγωγικής διαδικασίας και σύνδεσης με Farming Management Information System (FMIS) για την καθολική εξυπηρέτηση της ψηφιακής γεωργίας. (Engineers for Business)
 • Ανάπτυξη τεχνολογιών και μηχανισμών που βασίζονται σε IoT, ΑΙ και Machine Learning για την έγκαιρη ανίχνευση οίστρου, τοκετού, μεταβολικών νοσημάτων, αλλαγών μικροπεριβάλλοντος με σκοπό την αύξηση ζωικής παραγωγής και την βελτίωση της ευζωίας των ζώων. (Explicit)
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρουσίασης και διαχείρισης διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω χρήσης drones και σύμφωνα με το μοντέλο Drone as a Service, δίνοντας έμφαση στην συγκέντρωση δεδομένων μέσω κατάλληλων μεθόδων με εφαρμογή στην παρακολούθηση καλλιεργειών για την υποστήριξη της ψηφιακής γεωργίας, κτιρίων, καταστροφών κοκ. (geosense)
 • Τεχνολογίες ανάπτυξης Ψηφιακών Διδύμων για αστικές και μη περιοχές στα πλαίσια των SmartCities με εφαρμογή στις πόλεις Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και έμφαση στην περιοχή των λιμένων τους. Ανάπτυξη αλγορίθμων για την παραγωγή πλέγματος 3D μοντελοποίησης και προσομοίωσης πόλεων και περιφερειών μεγάλης κλίμακας. (OTS)
 • Τεχνολογία ανάπτυξης ψηφιακών προσωποποιημένων διαδρομών για αστικές και μη περιοχές με σκοπό την ανάδειξη χαρακτηριστικών των περιοχών, δημιουργία νέων πόλων έλξης και ενίσχυση των επιχειρήσεων στις περιοχές αυτές με εφαρμογή στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θ. (ATC)
 • Ανάπτυξη τεχνολογιών για την δημιουργία περιβάλλοντος Virtual Reality με σκοπό την ιδεατή εξοικείωση προσωπικού μιας επιχείρησης με εργαλεία και τεχνολογίες της, διαχείριση βιογραφικών και συνεντεύξεων μέχρι την πρόσληψη νέου υπαλλήλου και εξυπηρέτηση των σκοπών εκπαίδευσης και coaching. (GENET με υπεργολάβο ZZDOT)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης διαδραστικής εκπαίδευσης που μπορεί να συνδυάζει φυσική και απομακρυσμένη εκπαίδευση, η οποία διαχειρίζεται οπτικοακουστικό και διαδραστικό υλικό, παρέχοντας εξειδικευμένα προγράμματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και στις σύγχρονες στρατηγικές ψηφιακής μάθησης. (Vertitech)

Διαβάστε περισσότερα για τον Συνεργατικό Σχηματισμό eMT cluster

Διαβάστηκε 1039 φορές
 

 

 

images/emt-icons-35-white.png  3ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας, ΤΚ
   67100, Ξάνθη
images/emt-icons-32-white.png  +30 25410 83370
images/emt-icons-33-white.png  info@emtcluster.gr

 

 
© 2024 Ten06
All Rights Reserved
icon

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/emtclust/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/Minifier.php on line 227